Iepirkums LU CFI 2018/13/ERAF - PĀRTRAUKTS

Bateriju testa stacijas piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklāts konkurss "Bateriju testa stacijas piegāde", id.nr. LU CFI 2018/13/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL) Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta nr. Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” īstenošanai.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
Bateriju testa stacijas piegāde LU CFI, atbilstoši atklātā konkursa nolikumā (turpmāk - Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām. EUR 50 000 bez PVN PVS publicēts 23.03.2018. 17.04.2018. pl.11   Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums. 24.04.2018.    

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38000000-5

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,

Gunārs Bajārs (tehniskās specifikācija), e-pasts: gunars.bajars@lu.lv, tālr. nr. +371 67187817

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums