LUCFI 2016/6

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2016/6   Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz Objekta apsekošanas lapa, kuru parakstījis Pasūtītāja pārstāvis (Uzaicinājuma 4.pielikumā dotā forma).
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ēkas Rīgā, Ķengaraga ielā 8, energosertifikācija (ēkas tehniskā apsekošana, ēkas energoefektivitātes novērtēšana un ēkas energosertifikāta sagatavošana) atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Paredzamais līguma termiņš: 1mēnesis.
CPV kods: 71314300-5. Pakalpojuma kategorijas Nr.12.

Lielāka vai vienāda ar 4 000 eiro, bet mazāka par
42 000 eiro

21.04.2016.

02.05.2016.
10:00

 5

 SIA „Campaign”,
reģ.Nr.: LV50 003773841,
Sakas 15-2, Rīga, LV-1067

05.05.2016.

1 mēnesis

 785,00

Kontaktpersona: Anna Grūbe, tālr.67187816, fakss: 67132778, e-pasts: anna.grube@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma pilns teksts         

 

 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „CMB”,
reģ.Nr.: LV43603024025,
Hospitāļu 5a, Rīga, LV-1013

3 500,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „FLOREM ART”,
reģ.Nr.: 40103722888,
Norupes 1, Ogre, LV-5001

2 600,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Belss”,
reģ.Nr.: LV4010324353,
Kalvenes 22a, Rīga, LV-1058

2 432,75

Piedāvājums neatbilst kvalifikācijas prasībām – nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

4

SIA „CVIR”,
reģ.Nr.: LV4010324353,
Dzirnavu 55-7, Rīga, LV-1010

565,00

Kļūda finanšu piedāvājumā – nav ietverti visi paredzētie darbi.

     

Noslēgtais līgums