LUCFI 2015/9/ESF

Iepirkuma LU CFI 2015/9/ESF rezultāti

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018 „Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi” vajadzībām. Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Materiālu piegāde.
Iepirkums ir sadalīts 3 daļās:
1.daļa: Ķimikālijas (1);
2.daļa: Ķimikālijas (2);
3.daļa: Laboratorijas trauki un materiāli.
CPV kods: 24300000-7; 38000000-5.

11.03.2015.

23.04. 2015.
10:00

1

3

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

07.05.2015.

2 mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas vai līdz visas līgumā paredzētās preces piegādei, ja tas notiek agrāk

1 784,88

2

4

SIA „Relakem”,
reģ.Nr. LV40003275600, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

07.05.2015.

921,00

3

2

SIA „Omnilab Baltic”,
reģ.Nr.LV40103299003,
Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

07.05.2015.

1 023,19

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv                  

Konkursa nolikums:                                              Noslēgtie līgumi:    1.daļa:          2.daļa:           3.daļa:

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols:  

 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2015/9/ESF:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Labochema Latvija”,
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

2
3

1 096,65
1 219,50

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Relakem”, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

1
 

1 983,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Omnilab Baltic”, Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

2

1 125,72

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

4

SIA „Interlux”, „Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130

1
2

2 436,90
1 419,52

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.