LUCFI 2015/30/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/30/ERAF             

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Šis iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011 „LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība” u.c.projektu vajadzībām. Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Velkmes skapju tīrtelpām piegāde
CPV kods: 38000000-5

 

30.06.2015.

11.08.2015. 13:00

2

SIA „A.Medical”,
reģ.Nr.: LV40103599415,
Varkaļu iela 13A, Rīga, LV-1067

28.08.2015.

24 mēneši

87 500,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:                                 Noslēgtais līgums:                                                                  

 Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2015/30/ERAF:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītā piedāvājuma  cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27 Rīga, LV-1006

70 000,00

Piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām.