LU CFI 2014/3/ESF

Iepirkums LU CFI 2014/3/ESF    

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v.
Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr.2013/0046/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/021 „Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi” vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Materiālu piegāde.
Iepirkums ir sadalīts 4 daļās:
1.daļa: Gāzes;
2.daļa: Vakuummateriāli;
3.daļa: Ķimikālijas;
4.daļa: Laboratorijas trauki un materiāli.
CPV kods: 38000000-5; 24000000-4

20.01. 2014.

17.02. 2014.
10.00

1

1

SIA “AGA”
reģ.Nr. LV40003068518
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

06.03.2014.

18 mēneši

3 932,29

2

4

SIA „Optek”,
reģ.Nr.: LV50103720111,
Rīgas gatve 64, Ādaži,
Ādažu nov., Rīgas raj., LV-2164

10.03.2014.

1 mēnesis

1 245,00

3

1

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

06.03.2014.

1 mēnesis

1 149,13

4

2

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

06.03.2014.

1 mēnesis

740,45

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:                   

Noslēgtie līgumi:  1.daļa:    2.daļa:     3.daļa:   4.daļa:                         

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

 

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Labochema Latvija”, reģ.Nr. LV40003925979, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

2

1 296,84

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Derox”,
reģ.Nr. LV40003979539, Daugavgrīvas 83, Rīga, LV-1007

2

1 313,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Interlux”,
reģ.Nr. LV40003793189, „Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130

2
4

1 504,96
899,40

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.