LU CFI 2013/9/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/9/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/051 „Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde” realizācijai.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Uzaicinājuma publi-cēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Elektronisko komponenšu un paraugu pamatņu piegāde atbilstoši 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.

Iepirkums ir sadalīts 2 daļās:

1.daļa: Elektronisko komponenšu piegāde;

2.daļa: Paraugu pamatņu piegāde.

Līguma izpildes laiks: 2 (divi) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas.

CPV kods: 31642000-8; 31700000-3.

No 3 000 līdz 19 999

08.03. 2013.

19.03. 2013.

10:00

 

 

 

1.daļa: 4

 

 

2.daļa: 3

 

 

SIA „Optilas” reģ.Nr.: 40 003702739

SIA „Optilas” reģ.Nr.: 40 003702739

 

 

21.03.
2013.

 

 

21.03.
2013.

 

 

 

2 mēneši

 

 

2 mēneši

 

 

 

1 680

 

 

3 390

 

Kontaktpersona:        Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: