LUCFI 2013/7/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/7/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0275/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/124 „Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai” realizācijai.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Optisko elementu piegāde atbilstoši 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Līguma izpildes laiks: 6 (sešas) nedēļas, skaitot no līguma noslēgšanas.
CPV kods: 38600000-1

No 3 000 līdz 19 999
(ap 2 000 Ls šim pirkumam)

04.02. 2013.

15.02. 2013.
10:00

 3

 

SIA „Skailoks”, Brīvības gatve 280-1,
Rīga, LV-1006,

reģ.Nr. LV40 003586359

18.02.2013.

 6 nedēļas

2027,16

Kontaktpersonas:        Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: