LUCFI 2013/41/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/41/ERAF

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.2010/0272/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/088 „Inovatīvi stiklu pārklājumi” izpildei.
Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkums. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Pakalpojumu iepirkums „Eiropas patenta pieteikuma sagatavošana, iesniegšana un lietvedība”.
Apjoms: 1 gab.
CPV kods: 79120000-1 (Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi; pakalpojumu kategorija Nr.21)
Izpildes termiņš – līdz 20.12.2013.

Ap 1200 šim pirkumam

28.11. 2013.

09.12. 2013.
10.00

 1

Redas Žabolienes juridiskā firma Metida,
PVN maks. Nr. LT100002043411 

 19.12. 2013.

 20.12. 2013.

900,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Iepirkuma Nolikums:                      Noslēgtais līgums: