LU CFI 2013/32

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/32

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija (turpmāk tekstā: Komisija), kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 11.10.2013.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Optisko un optomehānisko materiālu piegāde.

Līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas.

CPV kods: 38000000-5

Ap 2000 Ls šim pirkumam

 

16.10. 2013.

28.10.
2013.
10.00

 2

Altechna Co. Ltd.
reģ.Nr.: 123542064,
Mokslininku g. 6A,
LT-08412, Viļņa, Lietuva

31.10. 2013.

 2 mēneši

 2028,22

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.: 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                    Noslēgtā līguma teksts:    

 

 

Informācija par noraidīto piedāvājumu:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, Ls

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Optek”, reģ.Nr. LV50103720111 Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu nov., Rīgas raj., LV-2164

1 350,00

Neatbilst tehniskajām prasībām.