LUCFI 2013/30/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/30/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija (turpmāk tekstā: Komisija), kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/051 „Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde” realizācijai. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Mehānisko, optisko un elektronisko komponenšu EO amplitūdas modulatora prototipa izveidei piegāde.
Iepirkums ir sadalīts 3 daļās:
1. daļa. EO amplitūdas modulatora prototipa mehānisko komponenšu piegāde;
2. daļa. EO amplitūdas modulatora prototipa optisko komponenšu piegāde;
3. daļa. EO amplitūdas modulatora prototipa elektronisko komponenšu piegāde.
Līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no līguma noslēgšanas.
CPV kods: 38000000-5

No 3 000,00 līdz 29 999,99

 

04.10. 2013.

15.10.
2013.
10.00

 1

SIA „Optilas”, reģ.Nr. LV40003702739 Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu nov., Rīgas raj., LV-2164,
visas daļas

16.10.
2013.

15.11.
2013.

1.daļa:
3073,00 Ls

2.daļa:
2456,40 Ls

3.daļa:
4477,00 Ls

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.: 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns uzaicinājuma teksts:            

Noslēgtie līgumi:  1.daļa               2.daļa                3.daļa