LUCFI 2013/29/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/29/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.
Iepirkums tiek veikts ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdzfinansētu projektu izpildei.
Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkums. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Pakalpojumu iepirkums „Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība”.
Apjoms: iepirkums ir sadalīts 9 daļās atbilstoši patentu pieteikumu skaitam; ir paredzēta 7 Eiropas patentu pieteikumu un 2 Latvijas patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība.
CPV kods: 79120000-1 (Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi; pakalpojumu kategorija Nr.21)
Izpildes termiņš – līdz 10.12.2013. daļām 1-8 un līdz 15.11.2013. daļai 9.

3 000,00 –
29 999,99

02.10. 2013.

14.10. 2013.
10.00

3

ZAB „Magnusson” LV90002632630 daļām 2, 5, 8 un 9;
SIA „FORAL Intelektuālā īpašuma aģentūra” LV40103030395 daļām 3 un 7.

 23.10. 2013.

līdz 10.12.
2013. daļām 2-8 un līdz 15.11.
2013. daļai 9.

1 390,00 katrai no daļām 2, 5, 8 un 9;
1 030,00 daļai 3 un
1 050,00 daļai 7.
Iepirkums daļām 1, 4 un 6 tiek pārtraukts.

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Iepirkuma Nolikums:               
Noslēgtie līgumi:  2013/29-2   2013/29-3   2013/29-5    2013/29-7    2013/29-8    2013/29-9      

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

 

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, Ls

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „FORAL Intelektuālā īpašuma aģentūra”, Kalēju iela 14/16-7, Rīga, LV-1050, reģ.Nr.: LV40103030395

2
5
8
9

1 500,00
1 500,00
1 700,00
1 700,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

Redas Žabolienes juridiskā firma Metida, Gyneju 16, Viļņa LT-01109, Lietuva, PVN reģ.Nr.: LT100002043411

2
3
5
7
8
9

1 600,00
1 150,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

Zvērinātu advokātu birojs „Magnusson”, Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050, reģ.Nr.: LV90002632630

7

1 390,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

Par daļām 1, 4 un 6 iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo daļā 1 paredzētais pakalpojums vairs nav aktuāls, bet daļām 4 un 6 par patentējamo izgudrojumu vēl jāveic papildus pētījumi. Par daļām 4 un 6 tiks izsludināts jauns iepirkums ar mainītiem līguma nosacījumiem.