LU CFI 2013/28/ERAF

LU CFI 2013/28/ERAF - Pārtraukts. Šī iepirkuma vietā ir izsludināts iepirkums LUCFI 2013/29/ERAF.

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.
Iepirkums tiek veikts ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdzfinansētu projektu izpildei.
Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkums. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Pakalpojumu iepirkums „Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība”.
Apjoms: iepirkums ir sadalīts 9 daļās atbilstoši patentu pieteikumu skaitam; ir paredzēta 7 Eiropas patentu pieteikumu un 2 Latvijas patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība.
CPV kods: 79120000-1 (Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi; pakalpojumu kategorija Nr.21)

Izpildes termiņš – līdz 10.12.2013. daļām 1-8 un līdz 15.11.2013. daļai 9.

3 000,00 –
29 999,99

30.09. 2013.

11.10. 2013.
10.00

Pārtraukts, jo tika mainītas prasības pretendentiem.

 

02.10.2013.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pakalpojumu iepirkuma Nolikums: