LUCFI 2013/26/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/26/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija (turpmāk tekstā: Komisija), kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0253/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/079 „Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem” realizācijai. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Ārpus ass parabolisku metāla spoguļu piegāde:
1. Ārpus ass parabolisku metāla spoguļu piegāde, 2 gab.
(piemēram, kataloga www.edmundoptics.com  Nr.84-585 vai ekvivalenti)

Parametri

Pasūtītāja prasības

Spoguļu tips

450 ārpus ass spogulis

Diametrs, mm

>100

Vertex fokusa garums, mm

>100

Efektīvais fokusa garums, mm

120±1

Atstarojošā virsma

Alumīnijs, aizsargāts ar SiO

Virsmas precizitāte

¼ no viļņa garuma, RMS

Virsmas raupjums, Å

<175, RMS

2. Spoguļa turētāju piegāde, 2 gab.
(spoguļa turētājs ir savietojams ar piedāvāto spoguli, piemēram, ja spogulis ir kataloga www.edmundoptics.com Nr.84-585, tad spoguļa turētājs ir Nr.83-977 vai ekvivalents).
Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. CPV kods: 38500000-0.

Šim pirkumam: 1 000 -
 1 500

05.09. 2013.

16.09.
2013.
10:00

 2

 

SIA „Optilas”, reģ.Nr. LV40003702739 Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu nov., Rīgas raj., LV-2164

 16.09.2013.

 2 mēneši

 

1245,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.: 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts:                    Noslēgtā līguma teksts:       

 Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, Ls

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Derox”, Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007,
reģ.Nr.: LV40003979539

1 420,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.