LUCFI 2013/25

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/25

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Papildinājuma esošajam difrakcijas monohromatoram (SR-303i) – difrakcijas režģu IS spektra daļai piegāde, 3 gab.

N. p.k.

Nosaukums un specifikācijas

Daudzums, gab.

1.

Difrakcijas režģis, 150 l/mm, maksimums pie 800 nm (SR3-GRT-0150-0800 vai ekvivalents, kas ir savietojams ar esošo monohromatoru SR303i)

1

 

2.

Difrakcijas režģis, 150 l/mm, maksimums pie 1.25 mkm (SR3-GRT-0150-1250 vai ekvivalents, kas ir savietojams ar esošo monohromatoru SR303i)

1

3.

Difrakcijas režģis, 300 l/mm, maksimums pie 1.2 mkm (SR3-GRT-0300-1200 vai ekvivalents, kas ir savietojams ar esošo monohromatoru SR303i)

1

Līguma izpildes laiks: 2 (divi) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas.
CPV kods: 38400000-9

Ap 1 800 šim pirkumam

 

03.09. 2013.

16.09.
2013.

10:00

 1

 

Altechna Co. Ltd.
reģ.Nr.: 123542064,
Mokslininku g. 6A,
LT-08412,
Viļņa, Lietuva

14.10.2013.

2  mēneši

1716,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts:              Noslēgtā līguma teksts: