LUCFI 2013/23

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/23

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija (turpmāk tekstā: Komisija), kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Materiālu kriostatam piegāde.

Materiāli ir paredzēti firmas Janis Research Co., Inc. kriostatam Closed Cycle Refrigerator CCS-100/204 un tiem ir jāatbilst sekojošai specifikācijai:

Materiāli

Pasūtītāja prasības

Kriostata logi UV spektra daļai no 200 nm

CaF2 logi W9/1968.118 (vai ekvivalenti), komplektā ar montāžas materiāliem, 2 gab.

Smēre termiskiem kontaktiem

GR/CRYCON CryCon cooper-filled thermal grease (1 oz jar), vai ekvivalenta, 1 gab.

Indija stieple termiskiem kontaktiem

IN/.040DIA, 1 mm (0.040”) diameter (3 meter), vai ekvivalenta, 1 gab.

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. CPV kods: 38400000-9

ap 600

02.09. 2013.

13.09. 2013.
10.00

 1

SIA „Skutes”, Baltā iela 3/9-301, Rīga, LV-1055, reģ.Nr. LV40003356494 

19.09.2013.

 1 mēnesis

580,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.: 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts:                   Noslēgtais līgums: