LUCFI 2013/22/ERAF

Iepirkums LU CFI 2013/22/ERAF - Pārtraukts, jo mainījās līguma nosacījumi

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.
Iepirkums tiek veikts ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdzfinansētu projektu izpildei.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Pakalpojumu iepirkums „Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība”.
Apjoms: iepirkums ir sadalīts 10 daļās atbilstoši patentu pieteikumu skaitam; ir paredzēta 8 Eiropas patentu pieteikumu un 2 Latvijas patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība.
CPV kods: 79120000-1 (Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi; pakalpojumu kategorija Nr.21).
Izpildes termiņš – līdz 10.12.2013. daļām 1-9 un līdz 15.11.2013. daļai 10.

3 000,00 –
29 999,99

26.08. 2013.

06.09. 2013.
10.00

 

 

 

 

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pakalpojumu iepirkuma Nolikums:          

Iepirkuma komisijas atbildes uz 29.08.2013. saņemtajiem piegādātāja jautājumiem: