LUCFI 2013/21/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/21/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija (turpmāk tekstā: Komisija), kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0275/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/124 „Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai” realizācijai.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Atomspēka mikroskopa adatu piegāde.

Atomspēka mikroskopa adatām jābūt savietojamām ar izmantojamo Veeco CPII Atomspēka mikroskopu un jāatbilst sekojošai specifikācijai (tipiskajām parametru vērtībām jāiekļaujas norādītajās robežās):

1. Atomspēka mikroskopa adatas, nekontakta, silīcija, ar Al pārklājumu, daudzums: 50 gab. (piemēram, NanoScience Instruments, AppNano ACTA-50 vai ekvivalentas)

Parametri

Pasūtītāja prasības

spēka konstante k

40 – 45 N/m

rezonanses frekvence f

300 – 400 kHz

garums L

115 – 135 mkm

virsotnes noapaļojuma rādiuss R

<10 nm

2. Atomspēka mikroskopa adatas, kontakta, silīcija, ar Al pārklājumu, daudzums: 20 gab. (piemēram, NanoScience Instruments, AppNano SICONA-20 vai ekvivalentas)

Parametri

Pasūtītāja prasības

spēka konstante k

0,2 – 1,2 N/m

rezonanses frekvence f

12 – 22 kHz

garums L

440 – 460 mkm

virsotnes noapaļojuma rādiuss R

<10 nm

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. CPV kods: 38519000-6

Šim pirkumam: 1 000 -
1 500

26.08. 2013.

06.09.
2013.
10.00

 3

 SIA "Labochema Latvija",
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006, reģ.Nr. LV40003925979

 

 09.09.2013.

 1 mēnesis

1110,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.: 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts:                  Noslēgtais līgums:        

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, Ls

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Saint-Tech”, Augusta Deglava 156-172, Rīga, LV-1021,
reģ.Nr.: LV40103232449

1 272,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Biotecha Latvia”, Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003,
reģ.Nr.: LV40103648320

1 151,20

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.