LUCFI 2013/15/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/15/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu Nr. 5-v no 20.02.2012.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/051 „Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde” realizācijai. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Materiālu komplekta metāla elektrodu uzputināšanai ar Edwards Auto 306 piegāde atbilstoši 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Līguma izpildes laiks: 1 mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas. CPV kods: 31712000-0

No 3 000 līdz 19 999
(ap 2 000 Ls šim pirkumam)

22.05. 2013.

03.06. 2013.
10:00

 1

 SIA „Fanex”, reģ.Nr. LV40002012606, Kr.Barona 8-6, Rīga, LV-1050

 

06.06. 2013.

1 mēnesis

 

 

1 652,50

 

Kontaktpersona:          Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: