LUCFI 2013/14/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/14/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0259/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/137 „Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai” realizācijai.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Uzaicinājuma publi-cēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Optisko materiālu piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Iepirkums ir sadalīts 4 daļās:
1.daļa: Ksenona lampas barošanas bloka moduļa piegāde;
2.daļa: Fokusējošo lēcu UV un VIS spektram piegāde;
3.daļa: IR-VIS „bifurcated” un UV „splitted” šķiedru ar konektoriem piegāde;
4.daļa: Optiskās šķiedras spektrometra moduļa piegāde.

Līguma izpildes laiks: 1 (viens) mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas.
CPV kods: 38600000-1.

No 3 000 līdz 19 999

14.05. 2013.

27.05. 2013.
10:00

1.daļa: 1

 

 

 

2.daļa: 1

 

 

 

 

 

3.daļa: 1

 

 

 

 

 

4.daļa: 1

SIA „Hyperion Lighting” reģ.Nr.: 40 103517495
SIA „Optilas” reģ.Nr.: 40 003702739
SIA „Optilas” reģ.Nr.: 40 003702739
SIA „Optilas” reģ.Nr.: 40 003702739

18.06. 2013.

 

27.05. 2013.

 

 

 

27.05. 2013.

 

 

27.05. 2013.

 

 

 

 

1 mēnesis

1 mēnesis

 

 

1 mēnesis

 

 

1 mēnesis

 

920,00


210,00

 

 

 

486,00

 

 

 

1770,00

Kontaktpersonas:        Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv
 

Uzaicinājuma teksts: