Iepirkums LU CFI 2018/44/ERAF

Optomehāniskās komponentes

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Optomehāniskās komponentes", id.nr. LUCFI 2018/44/ERAF tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansēta projektam nr. Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”, kas tiek īstenots  Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi” ietvaros,  vajadzībām. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Otomehāniskās komponentes, atbilstoši Iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām 

 

Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa -Augstvakuuma iekārtas komplekts; 

 

Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Optiskie elementi un to turētāji;

 

Galvenais CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

 

Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 10.12.2018. 21.12.2018. pl.11:00 LLC “Inospectra”
SIA “FANEKS”
SIA “Optek”
SIA “Sentios”
SIA “DOMA”
par 1.daļu SIA "DOMA"
par 2.daļu SIA "Optek"
25.01.2019. 3 mēneši

Skatīt noslēguma ziņojumā

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: skatīt nolikumā

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.2 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1. daļa 

Līgums 2. daļa