Iepirkums LU CFI 2018/42

Šķidrā hēlija piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

"Šķidrā hēlija piegāde", id.nr. LU CFI 2018/42

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantam.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Šķidrā hēlija piegāde

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 23100000-5 (Gāzes)

līdz EUR 22 000 bez PVN 06.11.2018.

20.11.2018.

plkst.11:00

SIA "AGA"

SIA "Wordplays"

SIA "AGA" 17.12.2018. 36 mēneši 13 100,00 EUR

Kontaktpersona:

Ilona Heinrihsone (vispārīgi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Valdis Korsaks (tehniskās specifikācija), e-pasts: valdis.korsaks@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 26437272

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.2 tehniskā specifikācija 

Noslēguma ziņojums 

Līgums