Iepirkums LU CFI 2018/23

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta darbinieku veselības apdrošināšana

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv  

Iepirkums "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta darbinieku veselības apdrošināšana", id.nr. LU CFI 2018/23. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v. Iepirkums tiek veikts atkārtoti un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantam.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
1.3.1. LU CFI darbinieku veselības apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu no līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar tehnisko specifikāciju.  Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro   līdz 11.06.2018. pl.11:00 Iesniegti 3 piedāvājumi:
Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA"
“Baltijas Apdrošināšanas Nams” apdrošināšanas akciju sabiedrība
“BTA Baltic Insurance Company” AAS
Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" 27.06.2018. 1 gads (03.07.20187.-02.07.2019.) līdz EUR 41 999 (EUR 228 par darbinieku)

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Ilona Heinrihsone, e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums