Iepirkums LU CFI 2018/18/ERAF

LU CFI ēkas vestibilu un kāpņu daļēja pārbūve un liftu nomaiņa

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Atklātais konkurss "LU CFI ēkas vestibilu un kāpņu daļēja pārbūve un liftu nomaiņa", id.nr. LU CFI 2018/18/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL).

Tiek gatavoti grozījumi nolikumā, kuri tiks publicēti 14.05.2018, publicējot atbilstošu paziņojumu par grozījumiem IUB PVS. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pārcelts uz 08.06.2018. pl.11:00.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
LU CFI ēkas vestibilu un kāpņu daļēja pārbūve un liftu nomaiņa, saskaņā ar SIA “Livland Group”, reģ.nr. 40103754794, būvkomersantu reģ. Nr. 11617, izstrādāto būvprojektu Skatīt nolikuma 1.4.1.punktu 29.03.2018. 08.06.2018. pl.11:00 1 SIA "Abora" 14.06.18. 9 mēneši  632084,22

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), 45454000-4 (Pārbūves darbi), 45313100-5 (Lifta ierīkošana)

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Jānis Kļaviņš (tehniskā specifikācija), e-pasts: janis.klavins@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29404742,

Ieva Lācenberga-Rocēna (citi jautājumi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29141994

Nolikums un pielikumi 

Tehniskā specifikācija un Būvprojekta dokumentācija (Saite uz mākoni ar dokumentiem zip faila formātā)

13.04.2018. precizējumi nolikumā (3.1.7.1.p) 

Pasūtītāja atbildes uz piegādātāja 16.04.2018. jautājumiem 

Pasūtītāja atbildes uz piegādātāja 26.04.2018. jautājumiem 

Nolikums un pielikumi (14.05.2018.) 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 

Līgums ar grozījumiem