LUCFI 2012/20/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/20/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/051 „Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde” ietvaros.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Uzaicinājuma ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņem-
šanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Materiālu komplekta gaismas ievadīšanai planāros polimēru gaismas vados piegāde atbilstoši šī uzaicinājuma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.

Līguma izpildes laiks: 2 mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas.

CPV kods: 38000000-5.

Ap 3000

12.07. 2012.

23.07. 2012.

14:00

 2

 

SIA „Optilas” Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu nov., Rīgas raj., LV-2164

 

 07.08. 2012.

2 mēneši

3600.00 Ls

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns uzaicinājuma teksts: