LUCFI 2015/37/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2015/37/ERAF rezultāti
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011 „LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 pantam.

 

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto
piedāvājumu
 skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Pakalpojumu iepirkums „LATNANO-C 3.kārtas laboratoriju korpusa būvniecības priekšizpēte un metu fāzes realizācija”.
Līguma darbības laiks: 10.09.2015.-30.11.2015.
CPV kods: 71200000-0.

Starp 4 000 EUR  un 41 999.99 EUR

24.08.
2015.

04.09.
2015.
10:00

4

SIA „AR.4”,
reģ.Nr. LV40003632107
Zemitāna 2B, Rīga, LV-1012

07.09. 2015.

30.11. 2015.

11 300,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Iepirkuma Nolikums:             Nolikuma Pielikums 5: LUCFI ēkas fotogrāfija:           Nolikuma Pielikums 6: Situācijas plāns:                Noslēgtais līgums:  

 

 Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Baltex Group”,
reģ.Nr.: LV4010324353,
Dīķa 44, Rīga, LV-1004

13 390,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „DG Baltic”,
reģ.Nr. LV40003989077
Kazdangas 14, Rīga, LV-1004

23 125,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

AS „Ceļuprojekts”,
reģ.Nr. LV40003026637
Murjāņu 7A, Rīga, LV-1024

11 600,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.