LUCFI 2014/26

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/26

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Manuālas 15 t hidrauliskās preses piegāde.
Vēlamais modelis: Specac firmas Atlas sērijas Manuālā 15 t hidrauliskā prese GS15011, vai ekvivalenta (funkciju un darba telpas lieluma ziņā), ne smagāka par 50 kg.
 Paredzamais līguma termiņš: 1 mēnesis.
 CPV kods: 42636100-4.

Zem 3000 EUR šim pirkumam

11.11. 2014.

24.11.
2014.
10:00

 3

SIA „Interautomatika”, reģ. Nr. LV40103363030, adrese: Brīvības gatve 410, Rīga, LV-1024

24.11.2014.

 1 mēnesis

2 615,81

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

 

 

Pilns Uzaicinājuma teksts:                                      Noslēgtais līgums:            

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītā piedāvājuma cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „HCT Automotive”, reģ.Nr. LV40003088088, Tīraines iela 2, Rīga, LV-1058

2 947,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27
Rīga, LV-1006

2 949,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.