LUCFI 2014/11

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/11

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.d.2.p.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Andor Newton spektroskopiskās kameras remonts.
Paredzamais līguma termiņš: 2 mēneši.

2 730.00

 

 

 

Andor Technology,
VAT reg.No. GB517 1829 44,
7 Millenium Way, Springvale Business Park, Belfast, BT12 7AL

29.04.2014.

2 mēneši

2730.00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv