LU CFI 2013/8/ERAF

Paziņojums par iepirkumu LU CFI 2013/8/ERAF rezultātiem

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas “Publisko iepirkumu likums”. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu Nr.5-v no 20.02.2012.

 

Iepirkuma priekšmets

Informācijas par konkursu ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Daudzfunkcionālas klāstera iekārtas vakuuma pārklājumu izgatavošanai piegāde.

CPV kods: 31712000-0.

26.02.2013., grozījumi 10.04. 2013.

18.04. 2013.
10.00

2

AS „Sidrabe”
Krustpils iela 17, Rīga, LV-1073
reģ.Nr.40003075473

 

09.05. 2013.

18 mēneši

355 000

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

                  

Konkursa nolikums: