LUCFI 2013/43/ERAF

Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2013/43/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0259/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/137 „Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai” realizācijai. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Materiālu piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Iepirkums ir sadalīts 2 daļās:
1.daļa: Speciāla printēšanas papīra piegāde;
2.daļa: Lēcu un lēcas turētāja piegāde.
Līguma izpildes laiks: līdz 23.12.2013.
CPV kods: 38000000-5, 30199000-0

Ap 300 Ls šim pirkumam

09.12. 2013.

20.12.
2013.
10:00

 2

 1.daļa: SIA „Baltijas Foto Serviss”
2.daļa: SIA „Optek”

20.12.
2013.

23.12.
2013.

1.daļa: 123,90
2.daļa: 162,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts:                          Noslēgtie līgumi: 1.daļa       2.daļa