LUCFI 2013/38/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/38/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0275/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/124 „Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai” realizācijai. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Gaismas avotu piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Iepirkums ir sadalīts 2 daļās:
1.daļa: Koherenta starojuma avotu piegāde;
2.daļa: He-Cd izlādes caurules lāzeram IK5751I-G piegāde.
Līguma izpildes laiks: līdz 05.12.2013.
CPV kods: 38636100-3

No 3 000 līdz 19 999,99

13.11. 2013.

25.11.
2013.
10:00

1.daļai: 2 2.daļai: -

1.daļai:
SIA „Optek”, reģ.Nr. LV40003702739

Juridiskā adrese: Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu nov., Rīgas raj., LV-2164

 

26.11.
2013.

 05.12. 2013.

1.daļai:
19 890,00 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts:                  Par 1.daļu noslēgtais līgums:         

 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, Ls

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „OPTIMEYZ”, Liepājas iela 5-23, Priekule, Priekules nov., LV-3434, reģ.Nr.: LV40103254060

1

 

21 955,65

 

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.