LUCFI 2013/2/ERAF

Pārtraukts LU CFI 2013/2/ERAF

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas “Publisko iepirkumu likums”. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.

 

 

 

Iepirkuma priekšmets

Sākotnējās informācijas ievietošanas datums

Līguma termiņš

Pēdējais termiņš skaidrojumu sniegšanai ieinteresētajām personām*

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

Daudzfunkcionālas klāstera iekārtas vakuuma pārklājumu izgatavošanai piegāde.

 

CPV kods: 31712000-0.

14.01.2013.

9 mēneši (ar iespēju pagarināt līguma izpildes laiku par 3 mēnešiem)

27.02.2013. iepirkuma procedūra tika pārtraukta, jo bija būtiski mainījušies līguma nosacījumi.
Par šo pašu iepirkuma priekšmetu 27.02.2013. ir izsludināts jauns konkurss – LU CFI 2013/8/ERAF.         

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:              

Atbildes uz 07.02.2013. saņemtajiem piegādātāja jautājumiem    

Atbildes uz 18.02.2013. saņemtajiem piegādātāja jautājumiem