LU CFI 2013/10/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/10/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/051 „Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde” realizācijai.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Uzaicinā-juma publi-cēšanas datums

Piedāvāju-mu iesnieg-šanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Paraugu pamatņu piegāde atbilstoši 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Līguma izpildes laiks: 1 (viens) mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas.
CPV kods: 31700000-3.

Ap 3 000

26.03. 2013.

09.04. 2013.
10:00

 1

ALFA RPAR AS, LV40003712898, Ropažu 140, Rīga, LV-1006 11.04. 2013.

1 mēnesis

3240,00

Kontaktpersonas:        Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: