LUCFI 2013/1

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/1           Neapdzīvojamo telpu 125,4 m2 platībā iznomāšana

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena neskaitot PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu  skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemša-nas/līguma noslēgšanas
datums

Līguma termiņš

Līgumcena
bez PVN, Ls

Latvijas Universitātes aģentūra – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts iznomā neapdzīvojamās telpas Ķengaraga ielā 8, 1.stāvā. 
Paredzēts iznomāt šādas telpas:

Telpas Nr.

Telpas platība, m2

1

80,3

2

10,3

6

3,6

12

15,8

13

15,4

Iznomājamo telpu kopējā platība ir 125,4 m2.
Visas telpas ir viens nomas objekts.
Paredzamais līguma termiņš ir 12 mēneši.
CPV kods: 70220000-9

Lielāka par 3 000, bet mazāka par 20 000

 

08.01. 2013.

21.01. 2013. 10:00

 1

SIA „Optometrijas centrs”, PVN reģ.Nr. LV40003 105710

21.01. 2013.

 12 mēneši

507,71 Ls/mēnesī jeb  6 092,52 Ls/gadā

Kontaktpersona: iepirkumu speciālists Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv  

Uzaicinājuma teksts: