LUCFI 2012/13

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/13

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedā-vājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu  skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemša-nas/līguma noslēgšanas
datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Turbomolekulārā sūkņa sistēmas piegāde atbilstoši zemāk dotajai tehniskajai specifikācijai:

1. Turbomolekulārā vakuuma sūkņa sistēma ar bezeļļas ķīmiski izturīgu priekšvakuuma sūkni (ILMVAC CDK 280 vai ekvivalenta, ir paredzēta ILMVAC CDK 280 sistēmas aizvietošanai).

2.Parametri:

Parametrs

Parametra vērtība

Uzsākšanas laiks

< 60 s

Efektīvais slāpekļa (N2) sūknēšanas ātrums

> 75 l/s

Vakuumsistēmas pieslēguma flancis

DN 63 ISO - K

Interfeiss

RS232

Dimensijas (ne lielākas) platums/dziļums/augstums (mm):

200/350/385

 

CPV kods: 42122500-5

Piegādes laiks – 1 mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.

No 3 000 līdz 19 999,99

 

 

17.05. 2012.

29.05. 2012.
10.00

SIA „OMNILAB baltic”, reģ.Nr.LV40103299003,
Mazā Nometņu 45A, Rīga, LV-1002 

30.05. 2012.
 

1 mēnesis 

4500,00 Ls 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: