Iepirkums LU CFI 2018/8/ERAF - PĀRTRAUKTS

Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana tehnoloģiju pārneses pasākumos

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana tehnoloģiju pārneses pasākumos", id.nr. LU CFI 2018/8/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantam.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana projektam "Tehnoloģiju pārneses programma",  atbilstoši Iepirkuma nolikuma   un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.  Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 16.02.2018. 28.02.2018. pl.11:00   Iepirkums pārtraukts, jo jāprecizē nolikuma prasības 23.02.2018.    

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 73300000-5 - Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde.

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Andris Anspoks (tehniskā specifikācija), e-pasts: andris.anspoks@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29225222

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,

Iepirkuma nolikums un pielikumi 

Noslēguma ziņojums