Iepirkums LU CFI 2018/29/ERAF

Lielas intensitātes UV-VIS-NIR starojuma avota piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Lielas intensitātes UV-VIS-NIR starojuma avota piegāde", id.nr. LU CFI 2018/29/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 06.07.2018. rīkojumu Nr. 20-v. Iepirkumss tiek veikts  Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta kārtībā, lai īstenotu Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Lielas intensitātes UV-VIS-NIR starojuma avota piegāde  LU CFI, atbilstoši atklātā konkursa nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām.

 

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38000000-5

 

EUR 25 000  10.08.2018. 27.08.2018. pl.11

SIA “Optek”, reģ. Nr. 50103720111

SIA “Faneks”, reģ. Nr. 40002012606

LLC “Inospectra”, reģ. Nr. 302817477

SIA “Armgate”, reģ. Nr. 50003208531

SIA „Faneks”, reģ.Nr.40002012606 29.08.2018. ne ilgāk 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas brīža 35400.15 EUR 

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,, 

Andris Fedotovs (tehniskās specifikācij), e-pasts: andris.fedotovs@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 26363911

Nolikums 

Noslēguma ziņojums 

Līgums