Iepirkums LU CFI 2018/19/ERAF

Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925

adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība", id.Nr. LU CFI 2018/19/ERAF; Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2017/40 “Termoelektriskais starojuma sensors” 

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība

  

Iepirkuma priekšmeta I. (pirmā) daļa – Starptautiskā patenta pieteikuma sagatavošana;

  

Iepirkuma priekšmeta II. (otrā) daļa – Starptautiskā patenta pieteikuma sagatavošana. 

Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 18.04.2018. līdz 07.05.2017. plkst.14:00   Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums. 07.05.2018.    

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Aivars Vembris, aivars.vembris@cfi.lu.lv;  tālrunis: +371 29213461

Kaspars Pudžs, kaspars@cfi.lu.lv, tālrunis 67260787

Ilona Heinrihsone, ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums un pielikumi 

Noslēguma ziņojums