LUCFI 2015/32

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/32
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Reduktoru piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.

Paredzamais līguma termiņš: 24 mēneši.

CPV kods: 24100000-5.

Ap 1 800 eiro šim pirkumam

25.06. 2015.

06.07.
2015.
10:00

 2

 

SIA “AGA”, reģ.Nr.40003 068518
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

 10.07.2015.

 24 mēneši

 1 536,24

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                         Noslēgtais līgums:                  

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Elme Messer L”, reģ.Nr. LV40003284675, Aplokciema 3, Rīga, LV-1034

1 908,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.