LUCFI 2014/9/ESF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/9/ESF                     

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v.
Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018 „Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi” vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Materiālu piegāde.
Iepirkums ir sadalīts 9 daļās:
1.daļa: Ķimikālijas 1;
2.daļa: Ķimikālijas 2;
3.daļa: Laboratorijas trauki un materiāli 1;
4.daļa: Laboratorijas trauki un materiāli 2;
5.daļa: Termiskās iztvaicēšanas materiāli.
CPV kods: 38000000-5; 24300000-7

07.05.2014.

02.06. 2014.
10:00

1

5

SIA „Relakem”,
reģ.Nr. LV40003275600, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

01.07.2014.

12 mēneši

3 376,00

2

3

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

01.07.2014.

12 mēneši

5 900,40

3

3

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

01.07.2014.

12 mēneši

3 117,59

4

1

-     *

01.07.2014.

 

 

5

1

SIA „Faneks”, reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

01.07.2014.

12 mēneši

6 016,40

*Iepirkums 4.daļai tika izbeigts bez rezultāta, jo neviens pretendents neatbilda kvalifikācijas prasībām. Jaunais iepirkums šai daļai atbilst Publisko iepirkumu likuma (PIL) 62.panta 1.daļas 1.punkta nosacījumiem un tiek veikts atbilstoši PIL 82 pantam, jo paredzamā līgumcena ir zem 42 000 EUR.

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv                

Konkursa nolikums:                     

Piegādātāju jautājumi un komisijas atbildes 27.05.2014.          

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols:                   Noslēgtie piegādes līgumi: par 1.daļu: ; par 2.daļu: ;  par 3.daļu: ;   par 5.daļu:

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Enola”,
reģ.Nr. LV40103049886,
K.Valdemāra 48, Rīga, LV-1013

1

3 978,35

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Biotecha Latvia”, reģ.Nr.: LV40103648320, Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003

1
2

3 721,24
7 962,06

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „MyLab”,
reģ.Nr. LV40103616857, Pulkveža Brieža iela 35, Rīga, LV-1045

3
4

4 252,06
4 521,75

Pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām (nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti pretendenta kvalifikācijas novērtēšanai)

4

SIA „Interlux”,
reģ.Nr. LV40003793189, „Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130

1
2

4 466,99
11 920,60

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

5

SIA „Saint-Tech”,
reģ.Nr.: LV40103232449,
Augusta Deglava 156-172, Rīga, LV-1021

3

3 504,85

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

6

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

1

4 047,36

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.