LUCFI 2012/37/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/37(36)/ERAF

 

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 2.
Iepirkums tiek veikts Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informā-cijas ievie-tošanas datums

Piedāvāju-mu iesnieg-šanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņem-šanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Papildu būvdarbu iepirkums „Tīrtelpu iekārtošana un ar to saistītā saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ēkā Rīgā, Ķengaraga ielā 8: Papildu darbi”.

CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi)

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 40 kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

10 000 – 119 999

03.12. 2012.

14.12. 2012.
10.00

2

SIA „FF”, reģ.Nr.: 400 03670683, jurid.adrese: Staraja Rusas 2/4, Rīga, LV-1048

18.12. 2012.

40 kalendārās dienas

18 932,08

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Papildu būvdarbu iepirkuma Nolikums:           

Papildu būvdarbu apjomi: „Tehniskais-Finanšu piedāvājums”:     .xls    

Otra pretendenta SIA „Alzej” (reģ. Nr.: 40103479441) piedāvājums atbilda kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, bet tika noraidīts, jo bija ar augstāku cenu - 20 934,94 Ls.