Moderni materiāli nātrija jonu baterijām (2019. - 2022.)

Projekta vadītājs Gints Kučinskis

Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/166

Pētniecības projekta mērķis ir uzlabot nātrija jonu bateriju elektrodu materiālu veiktspēju. Projektā tiek pētīti divi nātrija jonu bateriju katodmateriāli: NaMO2 un Na2MP2O7 (M – Fe, Mn vai abu kombinācija). Tiek sintezēti minētie materiāli, analizēta to struktūra, sastāvs, morfoloģija un elektroķīmiskās īpašības un analizēta reducēta grafēna oksīda nanoslāņu ietekme uz pētīto materiālu elektroķīmiskajām īpašībām. Projektā tiek pētītas NaMO2 un Na2MP2O7 fāžu pārejas līdzsvara un nelīdzsvara apstākļos un elektroķīmiskās īpašības kā funkcija no tām. Projekta rezultātā tiks uzlabota ciklēšanas stabilitāte un jaudas blīvumu pētītajos nātrijā jonu bateriju materiālos.

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā 36 mēnešus no 01.04.2019. līdz 31.03.2022. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805.88 EUR.