LUCFI_2016_8 Rezultāti

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2016/8

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 25.05.2016. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts projekta „ Innovative nano-materials and architectures for integrated piezoelectric energy hardvesting applications” (HarvEnPiez) izpildei. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto
piedāvā-jumu
skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Datortehnikas noma ar izpirkuma tiesībām:

1.daļa: Monitori (7 gab.);

2.daļa: Portatīvie datori (5 gab.) un portu replikatori (2 gab.);

3.daļa: Stacionārie galda datori (4 gab.)

4.daļa: Tīkla disku masīvs (1 gab.)

Piegādes termiņš: 21 darbdiena, skaitot no līguma noslēgšanas.

CPV kods: 30200000-1.

Starp 4 000 EUR un 41 999.99 EUR

03.06.2016.

14.06.2016.
10:00

1.

2

AS „CAPITAL”,
reģ.Nr.: LV40003088497,
Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005

16.06.2016.

34 mēn.

2063,67

2.

2

SIA „Atea”,
reģ.Nr.: LV40003312822,
Ūnijas iela 11a, Rīga, LV-1039

16.06.2016.

34 mēn

6752,30

3.

2

SIA „Atea”,
reģ.Nr.: LV40003312822,
Ūnijas iela 11a, Rīga, LV-1039

16.06.2016.

34 mēn

1397,00

4.

2

SIA „Atea”,
reģ.Nr.: LV40003312822,
Ūnijas iela 11a, Rīga, LV-1039

16.06.2016.

34 mēn

515,90

Kontaktpersona: Anna Grūbe, tālr.67187816, fakss: 67132778, e-pasts: anna.grube@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma pilns teksts

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

Nr.p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājumu atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1.

SIA „Atea”,
reģ.Nr.: LV40003312822,
Ūnijas iela 11a, Rīga, LV-1039

1.

2584,40

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu

2.

SIA „CAPITAL”,
reģ.Nr.: LV40003088497,
Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005

2.

7760,27

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu

3.

SIA „CAPITAL”,
reģ.Nr.: LV40003088497,
Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005

3.

1419,84

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu

4.

SIA „CAPITAL”,
reģ.Nr.: LV40003088497,
Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005

4.

519,68

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu

 
Noslēgtais līgums 1.daļa 
Noslēgtais līgums 2.daļa        
Noslēgtais līgums 3.daļa 
Noslēgtais līgums 4.daļa