LUCFI 2016/4

Iepirkuma LU CFI 2016/4 rezultāti

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v.

Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvāju-mu iesnieg-šanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemša-nas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Materiālu piegāde.
Iepirkums ir sadalīts 3 daļās:
1.daļa: Laboratorijas materiāli (1);

2.daļa: Laboratorijas materiāli (2);

3.daļa: Ķimikālijas.

CPV kods: 38000000-5; 24300000-7.

04.04.2016.

02.05.2016.
10:00

2.

2

UAB “AMTEST”

reģ. Nr. 124904096

Ratnyčios g. 58-108, Viļņa, Lietuva

06.05.2016.

12 mēneši

6 510,00

3.

2

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

11.05.2016.

12 mēneši

13 602,70

1.

0

Tiks veikts jauns iepirkums PIL 8.2 panta 16.daļas 4.punkta kārtībā

 

 

 

Kontaktpersona: Anna Grūbe, tālr. 67187816, fakss: 67132778, e-pasts: anna.grube@cfi.lu.lv  

 Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979,
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

2.

7691,35

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu

2

 

SIA „Biotecha Latvia”,
reģ.Nr.: LV40103648320,
Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003

3.

13 623,72

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu

Konkursa nolikums ar grozījumiem (aktualizētais):                      

 

 

 

Piegādātāja jautājums 12.04.2016. par LUCFI 2016/4 2.daļas 9.pozīciju un Iepirkumu komisijas atbilde 13.04.2016.    

 

 

Piegādātāja jautājumi 25.04.2016. par LUCFI 2016/4 3.daļu un Iepirkumu komisijas atbildes 26.04.2016.    

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols                  

Noslēgtais līgums 3.daļa     

Noslēgtais līgums 2.daļa