LUCFI 2014/30/ESF

Iepirkums LU CFI 2014/30/ESF         

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018 „Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi” vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Materiālu piegāde.
Iepirkums ir sadalīts 3 daļās:
1.daļa: Ķimikālijas;
2.daļa: Laboratorijas trauki un materiāli;
3.daļa: Laboratorijas materiāli sublimēšanai.
CPV kods: 38000000-5; 24000000-4

26.11.2014.

22.12. 2014.
11:00

1

2

SIA „Omnilab Baltic”,
reģ.Nr.LV40103299003,
Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

16.01.2015.

3 mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas vai līdz visas līgumā paredzētās preces piegādei, ja tas notiek agrāk.

1 676,00

2

3

SIA „MyLab”,
reģ.Nr. LV40103616857,
Pulkveža Brieža iela 35, Rīga, LV-1045

16.01.2015.

2 079,07

3

1

SIA „Faneks”,
reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

16.01.2015.

2 837,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv 

Konkursa nolikums ar 03.12.2014. izdarītajiem grozījumiem:               Piegādātāja jautājumi 11.12.2014.  un 12.12.2014. par LUCFI 2014/30/ESF 2.daļas pozīcijām 1 un 3-10 un Iepirkumu komisijas atbildes 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols:                 Noslēgtie līgumi: 1.daļa:      2.daļa:       3.daļa:

          

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2014/30/ESF:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Omnilab Baltic”,
reģ.Nr.LV40103299003,
Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

2

2 539,37

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979,
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

1
2

1 688,69
2 966,69

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.