LUCFI 2014/19/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2014/19/ERAF rezultāti   

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v.
Šis iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

PANalytical X’pert rentgena difraktometra un Zeiss Evo 50 elektronu mikroskopa modernizācija.
CPV kods: 38500000-0
Iepirkums ir sadalīts 2 daļās:
1.daļa: PANalytical X’pert rentgena difraktometra modernizācija. CPV kods: 38530000-9.
2.daļa: Zeiss Evo 50 elektronu mikroskopa modernizācija. CPV kods: 38511000-0.

04.09.2014.

10.11. 2014.
10:00

1

1

SIA „Omnilab Baltic”, reģ.Nr.LV40103299003,
Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

08.12.2014.

4 mēneši

104 409,00

2

1

Pretendents neapliecināja savu atbilstību kvalifikācijas prasībām.

08.12.2014.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums ar grozījumiem:               (08.09.2014. izlabota tehniska kļūda nolikuma punktā 4.3.3.,  09.10.2014. ir veikti nolikuma grozījumi)    

09.10.2014. ir veikti konkursa nolikuma grozījumi   .  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts uz 10.11.2014.

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2014/19/ERAF:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Saint-Tech”,
reģ.Nr.: LV40103232449,
Augusta Deglava 156-172, Rīga, LV-1021

2

40 600,00

Pretendents neapliecināja savu atbilstību kvalifikācijas prasībām.

Noslēgtais līgums: