LUCFI 2013/34/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/34/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” līdzfinansētu projektu izpildei. Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkums. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Pakalpojumu iepirkums „Eiropas patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība”.
Apjoms: iepirkums ir sadalīts 2 daļās atbilstoši patentu pieteikumu skaitam.
CPV kods: 79120000-1 (Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi; pakalpojumu kategorija Nr.21)
Izpildes termiņš – līdz 18.12.2013.

Ap 3 000 šim pirkumam

01.11. 2013.

12.11. 2013.
10.00

2

SIA „FORAL Intelektuālā īpašuma aģentūra” reģ.Nr.LV40103030395

 19.11. 2013.

 18.12. 2013

1.daļa:
1200,00 Ls;
2.daļa:
1200,00 Ls

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Iepirkuma Nolikums:                           25.11.2013. noslēgtie līgumi: par 1.daļu:     par 2.daļu:  

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, Ls

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

Zvērinātu advokātu birojs „Magnusson”, Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050, reģ.Nr.: LV90002632630

1

2

1 370,00

1 370,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.