LU CFI 2012/30

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/30

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informā-cijas ievie-tošanas datums

Piedāvāju-mu iesnieg-šanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Papildinājums jau esošai luminiscences spektru reģistrācijas iekārtai, kura sastāv no ANDOR firmas Shamrock monochromatora SR-3031-B ar CCD kameru DV420A-BU2 spektra UV un redzamās gaismas reģistrēšanai.

N. p.k.

Nosaukums un specifikācijas

Daudzums, gab.

1

Spektru reģistrācijas kamera spektra sarkanās un IS daļas reģistrācijai: ANDOR kamera „InGaAs iDus Camera DU490A-1,7” vai ekvivalenta, kas ir savietojama ar jau esošo iekārtu.
Spektra rajons: 0,6 - 1,7 µm
Peak QE of > 85%
TE cooling to -900C
Single window design
Active pixels 512
Pixel size 25x500 µm
Readout speed 100 kHz

1

 

2.

Difrakcijas režģu turētājs: SR3031 additional blank grating turret SR-ASM-0003 vai ekvivalents, kas ir savietojams ar jau esošo iekārtu.

1

Līguma izpildes laiks: 3 (trīs) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas.
CPV kods: 38400000-9

No 3 000 līdz 19 999

 

18.10. 2012.

29.10. 2012.

10:00

1

Altechna Co. Ltd.

 

Reg.Nr.: 123542064,

Konstitucijos ave.23C-604, Viļņa,
LT-08105, Lietuva

 

 06.11.2012.

 3 mēneši

7910,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: