Atklāts konkurss LUCFI 2012/11/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2012/11/ERAF rezultāti

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas “Publisko iepirkumu likums”. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu Nr. 5-v no 20.02.2012.

 

Iepirkuma priekšmets

Informācijas par konkursu ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Iepirkuma priekšmets ir Tīrtelpu iekārtošana un ar to saistītā saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ēkā Rīgā, Ķengaraga ielā 8. Būvdarbi ietver: Saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukciju atbilstoši tehniskajam projektam „Saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija LU CFI ēkā Rīgā, Ķengaraga ielā 8”, tīrtelpu izbūvi 632 m2 platībā atbilstoši tehniskajam projektam „Tīrtelpu iekārtošana ēku 1.korpusā” un tīrtelpu iedarbināšanu, sasniedzot ISO 8 tīrības klasi pēc standarta LVS EN ISO 14644-1.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi)

28.03.2012.

09.05. 2012.
11.00

1

SIA „Abora”

Duntes iela 10, Rīga, LV 1013

Reģ.Nr.: LV40003215743

.

16.05. 2012.

30.11. 2012.

609 756,39

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv.

 

Šeit ir pieejams konkursa nolikums ar pielikumiem:

Būvprojekti „Saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija” un „Tīrtelpu iekārtošana ēku 1.korpusā”
Tehniskā piedāvājuma tabula ar grozijumiem          

Konkursa nolikums ar 23.04.2012. izdarītajiem grozījumiem (iezīmēti dzelteni)  un ar parādītiem grozījumiem (Track Changes) 

Atbilde uz 23.04.2012. saņemto būvuzņēmēja informācijas pieprasījumu