LU CFI zinātnisko semināra laikā norisināsies Studentu un Jauno zinātnieku grantu pieteicēju uzstāšanās

Andris Antuzevičs “Gd3+ paramagnētiskās zondes lokālā struktūra fluorīdu nanokristalītus saturošās stikla matricās”;

Andrejs Česnokovs “Titāna dioksīda nanocaurulīšu optisko īpašību modelēšana”;

Aleksandrs Platoņenko “FePt nanodaļiņu virsmas termodinamikas pētījums”;

Aleksejs Gopejenko “Svina cirkonāta titanāta atomāro un elektronisko īpašību aprēķini no pirmajiem principiem”;

Kaspars Pudžs “Organisko materiālu plāno kārtiņu termoelektrisko īpašību pētījumi infrasarkanā starojuma sensoru lietojumiem”;

Raitis Gržibovskis “Robežvirsmas starp divām organiskajām vielām pētīšana ar fotoemisijas kvantu iznākuma spektroskopijas metodi”;

Jeļena Miķelsone “Tiešā ieraksta fotorezista izstrāde uz epoksīda polimēra bāzes”.