LUCFI 2016/3

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2016/3
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.daļas 2.punkta kārtībā.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Papildus pakalpojuma iepirkums „LATNANO-C 3.kārtas laboratoriju korpusa būvniecības priekšizpēte un metu fāzes realizācija: papildus meta izstrāde regulārai ēkas formai”.

Izstrādājot metu, Izpildītājam jāvadās pēc 2015.gada 16.septembra līguma Nr.2015/37/ERAF/AR15-09/2015 „LATNANO-C 3.kārtas laboratoriju korpusa būvniecības priekšizpēte un metu fāzes realizācija” tehniskajām prasībām tādā mērā, kādā tās attiecas uz šī meta izstrādi, un jābalstās uz minētā līguma ietvaros veiktajām izstrādēm.

Līguma darbības laiks: līdz 29.04.2016.

CPV kods: 71200000-0.

Lielāka vai vienāda ar 4 000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro

-

-

1

SIA „AR.4”,
reģ.Nr. LV40 003632107
Zemitāna 2B, Rīga, LV-1012

23.03. 2016.

29.04. 2016.

3 753,75

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Noslēgtais līgums: